skip to Main Content

ALGEMENE VOORWAARDEN

Kwaliteit en Voorwaarden

 1. Den Hartog JR. werkt volgens de Algemene Voorwaarden voor Verhuizingen.

Deze voorwaarden zijn opgesteld in samenwerking met de Consumentenbond en zorgen ervoor dat u van tevoren precies weet wat u mag verwachten als u zich laat verhuizen door T. Den Hartog JR..

Kortom: als u verhuist met T. Den Hartog JR., dan neemt u uw dierbare spullen mee en kunt u uwzorgen achterlaten. Een fijn begin in uw nieuwe woning!

Alle informatie die u nodig heeft over de Algemene Voorwaarden, verzekeren en klachtenafhandelingvindt u in deze brochure.

Met vragen kunt u altijd terecht bij T. Den Hartog JR..

 

 1. Den Hartog JR. wenst u een prettige verhuizing!

Algemene Voorwaarden voor Verhuizingen AVVV 2006, versie 2012

 

ARTIKEL 1 – Definities 6

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid 6

ARTIKEL 3 – De offerte 6

ARTIKEL 4 – Verzekering inboedel 7

ARTIKEL 5 – Verhuisprijs 7

ARTIKEL 6 – De overeenkomst 7

ARTIKEL 7 – Informatieplicht van de klant 8

ARTIKEL 8 – Verplichtingen van T. Den Hartog JR. 8

ARTIKEL 9 – Gevaarlijke zaken of stoffen 8

ARTIKEL 10 – Douaneformaliteiten 8

ARTIKEL 11 – Wijziging van de overeenkomst bij het verhuizen 8

ARTIKEL 12 – Annuleren en Opzeggen 8

ARTIKEL 13 – De betaling 9

ARTIKEL 14 – Aansprakelijkheid van T. Den Hartog JR. 9

ARTIKEL 15 – Aansprakelijkheid van de klant 9

ARTIKEL 16 – Schademelding 10

ARTIKEL 17 – Schadevergoeding bij aansprakelijkheid 10

ARTIKEL 18 – Klachten 10

ARTIKEL 19 – Geschillenregeling 10

ARTIKEL 20 – Toepasselijk recht 10

ARTIKEL 21 – Wijzigingen 10

ARTIKEL 22 – Citeertitel 10

 

Deze AVVV van T. Den Hartog JR. zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 april 2006 (wijziging artikel 21, Nakomingsgarantie per 1 augustus 2010, wijziging artikel 14, buitengerechtelijke incassokosten per 1 juli 2012).

 

ARTIKEL 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder

−  klant: de opdrachtgever, en/of degene wiens verhuisgoederen onderwerp zijn van de verhuisovereenkomst;

−  T. Den Hartog JR.: de opdrachtnemer, die beroepsmatig consumentenverhuizingen verzorgt;

−  verhuisovereenkomst: de overeenkomst van goederenvervoer waarbij T. Den Hartog JR. zich tegenover de klant verbindt verhuisgoederen te vervoeren hetzij uitsluitend in een gebouw of woning, hetzij uitsluitend ten dele in een gebouw of woning en ten dele over de weg, hetzij uitsluitend over de weg;

−  verhuisgoederen: zaken die zich in een, al dan niet, overdekte ruimte bevinden en die tot de stoffering, meubilering of inrichting van die ruimte bestemd zijn en als zodanig reeds zijn gebruikt;

−  inboedel: al de verhuisgoederen, die onder de verhuisovereenkomst vallen; niet tot de inboedel worden gerekend geld en geldswaardig papier.

−  consumentenverhuizing: verhuizing van de inboedel van een natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

−  bedrijf: iedere onderneming of instelling al dan niet zelfstandig gevestigd, met of zonder winstoogmerk.

−  vertragingsschade: vermogensschade ten gevolge van vertraagde aflevering van verhuisgoederen, zoals genoemd in artikel 6:96BW.

 

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid

 1. De AVVV 2006 zijn van toepassing op consumentenverhuizingen:

−  binnen een gebouw;

−  of waarbij sprake is van vervoer uitsluitend over de weg, inclusief vervoer van vrachtauto per ferry- of spoor binnen Europa,

als onderdeel van het wegvervoertraject (bijv. vervoer naar UK per ferry of via de Kanaaltunnel);

−  of een combinatie daarvan.

Een en ander voor zover deze binnen, vanuit of naar Nederland plaatshebben.

 1. Op verhuizingen die (deels) niet over de weg worden uitgevoerd kunnen andere algemene voorwaarden worden overeengekomen.
 2. De AVVV 2006 zijn niet van toepassing op:

−  consumentenverhuizingen overzee;

−  consumentenverhuizingen in opdracht van een derde die tegen de wil van de eigenaar van de verhuisgoederen plaatsvinden (huisuitzettingen);

−  de verkoop en verhuur van materialen die door de klant worden gebruikt om voor eigen rekening en risico een verhuizing uit te voeren.

 1. Indien in verband met de verhuizing eveneens opslag c.q. bewaarneming van de verhuisgoederen plaatsvindt, dan zijn daarop van toepassing de

Algemene Voorwaarden voor Bewaarneming Verhuisgoederen 2006 (AVBV 2006), in welk geval deze voorwaarden zijn meegezonden met de offerte

dan wel uiterlijk bij het sluiten van de bewaarnemingsovereenkomst aan de klant ter hand zijn gesteld. Voorts zullen op eerste verzoek de voorwaarden worden toegezonden.

 

ARTIKEL 3 – De offerte

 1. De offerte wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht.
 2. In de offerte worden in ieder geval vermeld:

−  de door T. Den Hartog JR. te verrichten werkzaamheden;

−  de prijs van die werkzaamheden (inclusief BTW);

−  het moment en de wijze van betaling;

−  dat de inboedel tijdens de verhuizing binnen Nederland is verzekerd tot een bedrag van € 23.000 overeenkomstig artikel 4 van deze voorwaarden;

−  dat in geval van bewaarneming als onderdeel van de verhuizing binnen Nederland de inboedel de eerste dertig dagen tegen dezelfde condities

is verzekerd als tijdens de verhuizing;

−  voor zover bekend: de datum en het aanvangstijdstip van de verhuizing alsmede een globale aanduiding van de in redelijkheid te verwachten

duur van de verhuizing.

−  dat op de te verrichten werkzaamheden de Algemene Voorwaarden voor Verhuizingen 2006 (AVVV 2006) van toepassing zijn. Een exemplaar van deze

algemene voorwaarden (AVVV 2006) wordt met de offerte meegezonden of wordt uiterlijk bij het sluiten van de verhuisovereenkomst aan de klant verstrekt.

 1. De offerte wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende dertig dagen na offertedatum.

 

ARTIKEL 4 –  Verzekering inboedel

 1. T. Den Hartog JR. heeft de inboedel voor de klant tijdens de verhuizing binnen Nederland verzekerd tot een bedrag van € 23.000 tegen alle verliezen van en materiële schade aan de inboedel zoals nader omschreven in de Algemene Verzekeringsvoorwaarden voor Particuliere Verhuisgoederen (PV05), naar welke voorwaarden wordt verwezen in het in artikel 7 genoemde Garantiecertificaat T. Den Hartog JR..

De inboedel is verzekerd op basis van nieuwwaarde. Onder dagwaarde wordt verstaan het bedrag dat onmiddellijk voor de schade nodig is om nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit aan te schaffen.

Bij diefstal van lijfsieraden wordt een maximale vergoeding verleend van € 5.000 per gebeurtenis.

Bij schade aan zaken bestemd voor handels- en beroepsdoeleinden wordt een maximale vergoeding verleend van € 10.000 per gebeurtenis. Beide maximale vergoedingen maken deel uit van de totaal verzekerde som.

De klant kan T. Den Hartog JR. verzoeken om voor rekening van de klant een aanvullende verzekering af te sluiten voor bestemmingen buiten

Nederland, opslag c.q. bewaarneming voor een periode langer dan 30 dagen of voor een hogere dekking dan de hiervoor genoemde € 23.000.

 1. Bij bewaarneming als onderdeel van de verhuizing binnen Nederland is de inboedel de eerste 30 dagen verzekerd als bij een verhuizing. Indien er tussen partijen geen andere afspraken worden gemaakt blijft de inboedel (tegen vergoeding) verzekerd overeenkomstig lid 1 van dit artikel. De klant heeft bij het verlengen van de opslagtermijn de keuze de inboedel (tegen vergoeding) verzekerd te houden op basis van artikel 4 lid 1 van de AVVV of voor een ander nader overeen te komen bedrag. Indien de verzekering (eventueel voor gewijzigd bedrag) niet wordt voortgezet dan is de aansprakelijkheid van de bewaar- nemer na afloop van de eerste 30 dagen opslag beperkt op basis van de AVBV (artikel 15 en 18 ).
 2. Ten aanzien van de schadeomvang geldt dat:

−  Als schade wordt aangemerkt het verschil tussen de waarde van de verzekerde zaken onmiddellijk vóór en onmiddellijk na de gebeurtenis of, naar keuze van de verzekeraars, de onmiddellijk na de gebeurtenis vastgestelde herstelkosten, die naar het oordeel van de experts voor herstel vatbaar zijn. Voorts wordt als schade aangemerkt de grootte van een door de gebeurtenis veroorzaakt en door het herstel niet opgeheven waardevermindering zoals deze door de experts is vastgesteld.

−  Als waarde onmiddellijk vóór de gebeurtenis zal worden aangehouden het bedrag van de voortaxatie of de nieuwwaarde. Bij de vaststelling

van de waarde onmiddellijk na de gebeurtenis zal waar mogelijk met deze waarden rekening gehouden worden.

−  Schadevaststelling op basis van dagwaarde vindt plaats bij motorrijtuigen, aanhangwagens, caravans, vaartuigen en de daarbij behorende onderdelen en accessoires alsmede bij voorwerpen waarvan de dagwaarde minder is dan 40% van de nieuwwaarde; voorwerpen met een antiquarische of zeldzaamheidswaarde worden op basis van marktwaarde vergoed. De schade aan gehuurde voorwerpen wordt vastgesteld op de vergoeding die aan de verhuurder verschuldigd is.

−  Indien delen van de verhuisgoederen vooraf door deskundigen zijn getaxeerd geldt deze voortaxatie te rekenen vanaf de dagtekening van

het taxatierapport gedurende drie jaar.

−  Herstel van beschadigingen of vervanging van gedeeltelijk verloren gegane dan wel vermiste goederen mag eerst plaatsvinden, nadat tussen de klant en T. Den Hartog JR. c.q. de schade-expert of de verzekeraar overeenstemming is bereikt over het bedrag van de schade of nadat de schade voldoende is gedocumenteerd.

 

ARTIKEL 5 – Verhuisprijs

 1. Als methode om de verhuisprijs te berekenen wordt gehanteerd:

−  een all-in prijs (methode aanneming van werk), waarvoor de verhuizing volledig wordt uitgevoerd met inbegrip van de omzetbelasting en

de overeengekomen elementen en werkzaamheden genoemd in het tweede lid van dit artikel doch met uitsluiting van de onvoorziene uitgaven bedoeld in het derde lid;

−  een regieprijs, berekend op basis van vooraf overeengekomen tarieven per volume en/of afstand en/of tijdsduur, waarbij de overeengekomen

werkzaamheden, alsmede de prijsvormingsmethode zeer nauwkeurig worden omschreven.

Wanneer op verzoek van de klant een richtprijs is afgegeven, mag deze met niet meer dan vijftien procent worden overschreden.

 1. De verhuisprijs wordt bepaald door de volgende elementen en werkzaamheden van T. Den Hartog JR., voor zover zij in de verhuisovereenkomst zijn overeengekomen:

−  het vervoer inclusief het laden en lossen van de verhuisgoederen;

−  het in- en uitpakken van in kisten of dozen te vervoeren goederen en het uit elkaar nemen en weer in elkaar zetten van meubelstukken;

−  handelingen zoals het afnemen, opnemen, loskoppelen, plaatsen of ophangen van lampen, gordijnen, vloerbedekking, fornuizen, haarden, sanitair en wat verder aan of op plafonds, muren, vloeren en daken is bevestigd, het de- en monteren van een waterbed. T. Den Hartog JR. mag deze werkzaamheden echter alleen verrichten als er geen specifieke vakkennis voor is vereist;

−  de premies en vergoedingen voor de verzekeringen zoals bedoeld in artikel 4 en de garanties in artikel 7.

 1. Tenzij schriftelijk of elektronisch anders overeengekomen zijn in de verhuisprijs niet begrepen: de kosten voor het gebruik van ponten en veren, te betalen tolgelden, parkeerontheffingen en vergunningen, grens- en douanekosten en in redelijkheid gemaakte kosten voor het treffen van niet te voorziene maat- regelen tot het behoud of de aflevering van de verhuisgoederen.
 2. De verhuisprijs wordt verhoogd als de klant aan T. Den Hartog JR. volgens deze voorwaarden andere kosten is verschuldigd, of in verband met meer- werk. Wanneer er sprake is van minderwerk wordt de prijs verlaagd. De factuur dient de afwijking van de verhuisprijs te specificeren. Onder meerwerk wordt in deze voorwaarden verstaan de op later verzoek van de klant door T. Den Hartog JR. te verrichten werkzaamheden, welke niet bij het sluiten van de verhuisovereenkomst zijn overeengekomen. Onder minderwerk wordt verstaan bij het sluiten van de verhuisovereenkomst overeengekomen werk- zaamheden ten aanzien waarvan T. Den Hartog JR. en de klant later overeenkomen, dat deze werkzaamheden niet door T. Den Hartog JR. zullen worden verricht.
 3. In het geval er geen verhuisprijs is overeengekomen heeft T. Den Hartog JR. recht op een verhuisprijs vast te stellen naar redelijkheid en billijkheid.

 

ARTIKEL 6 – De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand:

−  zodra de klant schriftelijk of elektronisch heeft laten weten de offerte van T. Den Hartog JR. te accepteren;

−  indien geen offerte is uitgebracht, op het moment dat de overeenkomst door beide partijen is ondertekend;

−  zodra de klant daadwerkelijk verhuisgoederen aan T. Den Hartog JR. ter verhuizing ter beschikking stelt.

 

 

 

ARTIKEL 7 – Informatieplicht van de klant

 1. De klant stelt T. Den Hartog JR. ten aanzien van de verhuisgoederen tijdig in kennis van:

−  alle zaken, waarvan de aanwezigheid een bijzonder risico van beschadiging van de verhuisgoederen of de bedrijfsuitrusting oplevert;

−  alle voorwerpen van technische aard, waarvoor door de fabrikant aan de gebruikers speciale vóór de aanvang van het vervoer te treffen

beveiligingsmaatregelen bekend zijn gemaakt;

−  alle voorwerpen van bijzondere aard, onderworpen aan speciale voorschriften van binnen- en/of buitenlandse instanties, zoals voorwerpen

van bijzondere waarde, kunstvoorwerpen, waardevolle verzamelingen, vuurwapens;

 1. Ten aanzien van de verhuizing stelt de klant T. Den Hartog JR. tijdig in kennis van:

−  bijzonderheden ten aanzien van de nieuwe woonlocatie (bijvoorbeeld een huiskamer op de eerste verdieping).

−  andere zaken en omstandigheden die voor T. Den Hartog JR. van belang zijn om te weten ten behoeve van de verhuizing (bijvoorbeeld een

opgebroken stoep voor het huis op dag van verhuizing).

Een en ander tenzij de klant mag aannemen dat T. Den Hartog JR. deze gegevens kent.

 

ARTIKEL 8 – Verplichtingen van T. Den Hartog JR.

 1. T. Den Hartog JR. is verplicht:

−  de verhuisgoederen ter bestemming af te leveren (het plaatsen op de daartoe mogelijkerwijs aangeduide plek) en wel in de staat waarin zij hem

ter verpakking of demontage, dan wel in de staat waarin zij hem ten vervoer ter beschikking zijn gesteld;

−  een aangevangen verhuizing zonder vertraging te voltooien;

 1. De verplichtingen van T. Den Hartog JR. die voortvloeien uit de verhuisovereenkomst zullen zijn beëindigd, zodra de verhuisgoederen op de overeengekomen bestemmingsplaats zijn afgeleverd.

 

ARTIKEL 9 – Gevaarlijke zaken of stoffen

 1. Als de klant aan T. Den Hartog JR. gevaarlijke zaken of stoffen als bedoeld in de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen ter hand stelt, moet de klant de
 2. Den Hartog JR. inlichten over de aard van het gevaar dat deze inhouden en T. Den Hartog JR. de te nemen voorzorgsmaatregelen aangeven.
 3. T. Den Hartog JR. heeft het recht om gevaarlijke zaken of stoffen, waarover hij bij het sluiten van de overeenkomst niet is geïnformeerd, niet te verhuizen.
 4. T. Den Hartog JR. heeft het recht om gevaarlijke zaken of stoffen waarover hij bij het sluiten van de overeenkomst niet is geïnformeerd op iedere tijd en plaats uit te laden en deze ongevaarlijk te (laten) maken of te (laten) vernietigen op kosten van de klant. Bovendien is de klant in dat geval aansprakelijk voor alle in redelijkheid gemaakte en toerekenbare kosten en schade die uit het vervoer ervan voortkomen.

 

ARTIKEL 10 – Douaneformaliteiten

Voor naar of vanuit Nederland over de weg uit te voeren verhuisovereenkomsten gelden de volgende bepalingen:

−  T. Den Hartog JR. dient de klant naar vermogen te informeren over de bestaande voorschriften inzake de douane- en andere voor de uitvoering

van de verhuisovereenkomst te verrichten formaliteiten;

−  de klant dient aan T. Den Hartog JR. de benodigde documenten ter beschikking te stellen en hem alle voor de vervulling van de formaliteiten vereiste

inlichtingen te verschaffen.

 

ARTIKEL 11 – Wijziging van de overeenkomst bij het verhuizen

 1. De klant mag T. Den Hartog JR. verzoeken de uitvoering van de verhuisovereenkomst te wijzigen. De gewenste wijziging moet voor de
 2. Den Hartog JR. uitvoerbaar zijn en mag de bedrijfsvoering bij T. Den Hartog JR. niet verstoren. De klant moet T. Den Hartog JR. bovendien schadeloos stellen voor alle noodzakelijke kosten en nadelen die feitelijk voortvloeien uit de wijziging van de verhuisovereenkomst. Indien de wijziging T. Den Hartog JR. voordeel oplevert, brengt hij de in redelijkheid bespaarde kosten niet in rekening.
 3. Als T. Den Hartog JR. door omstandigheden de verhuisovereenkomst niet overeenkomstig zijn opdracht en binnen een normale tijdsduur kan uitvoeren moet hij:

−  nieuwe instructies vragen aan de klant, of

−  als dit niet mogelijk is, die maatregelen nemen, die naar zijn inzicht zoveel mogelijk in het belang van de klant zijn.

 

ARTIKEL 12 – Annuleren en Opzeggen

 1. De klant mag de overeenkomst annuleren. Hij is T. Den Hartog JR. daarvoor een schadevergoeding verschuldigd. Bij annulering tot dertig dagen voor de overeengekomen verhuisdatum bedraagt de schadevergoeding ten hoogste 15 procent van de overeengekomen verhuisprijs. Bij annulering tot veertien respectievelijk zeven dagen voor de verhuisdatum bedraagt de schadevergoeding ten hoogste 50 respectievelijk 75 procent van de verhuisprijs.

Bij annulering binnen zeven dagen voor de verhuisdatum is ten hoogste de volledige verhuisprijs verschuldigd.

 1. De klant mag de verhuisovereenkomst opzeggen als hem bekend wordt dat T. Den Hartog JR. de verhuizing niet op de afgesproken dag en tijd zal kunnen verrichten. Kort na het bekend worden hiervan moet de opzegging met in achtneming van lid 4 van dit artikel aan T. Den Hartog JR. worden meegedeeld.
 2. Wanneer vóór of bij de aanbieding van de verhuisgoederen aan de verhuizer zich bij één der partijen omstandigheden voordoen die de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst niet behoefde te kennen, doch die, indien zij haar wel bekend waren geweest, redelijkerwijs voor haar grond hadden opgeleverd de verhuisovereenkomst niet of op andere voorwaarden aan te gaan, is deze wederpartij bevoegd de overeenkomst op te zeggen.
 3. De opzegging geschiedt door een schriftelijke of elektronische kennisgeving en de overeenkomst eindigt op het ogenblik van ontvangst daarvan.
 4. Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid zijn partijen na opzegging van de overeenkomst verplicht elkaar de daardoor geleden, aan te tonen schade te vergoeden. Dit behoudens omstandigheden als bedoeld in artikel 12 lid 2 van deze voorwaarden. De schadevergoeding kan niet meer bedragen dan

de overeengekomen verhuisprijs.

ARTIKEL 13 – De betaling

 1. Betaling van de verhuisprijs vindt plaats in contanten op het moment dat T. Den Hartog JR. de verhuisgoederen op de plaats van bestemming aflevert, tenzij anders is overeengekomen. De klant dient de verhuisprijs te betalen bij de aanbieding van de factuur en tegen overhandiging van een kwitantie door T. Den Hartog JR..

Contante betaling omvat ook bijschrijven van het verschuldigde bedrag op een door T. Den Hartog JR. aangegeven bank- of girorekening op het moment van aflevering of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.

 1. Indien T. Den Hartog JR. bij aanbieding van de factuur blijkt dat de klant zijn verplichting tot betaling niet voldoet of gaat voldoen, is hij

gerechtigd de (voltooiing van) de verhuizing op te schorten. T. Den Hartog JR. is in dat geval bovendien gerechtigd om tot opslag en verkoop van de verhuisgoederen over te gaan, mits hij beschikt over de in artikel 8:1194 BW lid 2 bedoelde toestemming van de rechter.

 1. Indien bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk is overeengekomen dat betaling niet in contanten bij aflevering zal plaatsvinden, maar daarbij geen betalingstermijn is overeengekomen, dient de betaling binnen veertien dagen na de ontvangst van de factuur te geschieden.
 2. De klant is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. T. Den Hartog JR. zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinne- ring en geeft de klant de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is T. Den Hartog JR. gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum en alle door hem in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten is onderworpen aan wettelijke grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de consument worden afgeweken.
 3. Indien de opdrachtgever niet dezelfde is als degene wiens verhuisgoederen onderwerp zijn van de verhuisovereenkomst, maakt T. Den Hartog JR. met de opdrachtgever afzonderlijke afspraken over de betaling van de uit de verhuisovereenkomst voortvloeiende kosten alsmede over de aflevering als de eigenaar van de verhuisgoederen daartoe zelf niet bereikbaar is. Als de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, is de eigenaar van de ver- huisgoederen aansprakelijk voor de betaling van de verhuiskosten.
 4. Beroep op verrekening van vorderingen tot betaling van de verhuisprijs is niet toegestaan, tenzij partijen schriftelijk of elektronisch anders overeenkomen.

 

ARTIKEL 14 – Aansprakelijkheid van T. Den Hartog JR.

 1. Bij het niet nakomen van de op grond van artikel 9 op hem rustende verplichtingen is T. Den Hartog JR. aansprakelijk voor de daardoor ontstane scha- de. Dit tenzij het niet-nakomen is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig T. Den Hartog JR. niet heeft kunnen vermijden en voor zover zulk een T. Den Hartog JR. de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen.

Voor de vaststelling van de omvang van de materiële schade bij schade aan of verlies van verhuisgoed(eren) wordt mede in aanmerking genomen hetgeen bepaald is in artikel 4 lid 3. In geval van vertragingsschade is T. Den Hartog JR. niet aansprakelijk voor schade die de verhuisprijs te boven gaat; de omvang van de vertragingsschade moet door de klant worden aangetoond.

 1. T. Den Hartog JR. kan zich niet van zijn aansprakelijkheid ontheffen met een beroep op:

−  de gebrekkigheid van het voertuig dat voor de verhuizing wordt gebruikt;

−  de gebrekkigheid van het materiaal, waarvan hij zich bedient, tenzij dit door de klant te zijner beschikking is gesteld; onder materiaal wordt niet

begrepen een schip, luchtvaartuig of spoorwagon, waarop het voertuig dat voor de verhuizing wordt gebruikt zich bevindt;

−  de gebrekkigheid van steunpunten benut voor de bevestiging van hijswerktuigen, of voor het gebruik van een verhuislift;

−  enig door toedoen van derden, wier handelingen niet voor risico van de klant komen, aan de verhuisgoederen aangebrachte schade.

 1. T. Den Hartog JR. die de op hem rustende verplichtingen niet nakomt is voor de daardoor ontstane schade aansprakelijk, tenzij dit niet-nakomen het gevolg is van bijzondere risico’s verbonden aan een of meer van de volgende omstandigheden:

−  het inpakken of uit elkaar nemen, dan wel het uitpakken of in elkaar zetten van verhuisgoederen door de klant of met behulp van enige persoon

of enig middel door de klant daartoe uit eigen beweging ter beschikking gesteld;

−  het meehelpen bij de verhuizing door de eigenaar van de verhuisgoederen, diens familieleden, vrienden of derden die door hem zijn gevraagd   mee te helpen bij de verhuizing;

−  de keuze door de klant – hoewel T. Den Hartog JR. hem een andere mogelijkheid aan de hand deed – van een wijze van verpakking of

uitvoering van de verhuisovereenkomst, die verschilt van wat voor de overeengekomen verhuizing gebruikelijk is;

−  de aanwezigheid onder de verhuisgoederen van zaken waarvoor T. Den Hartog JR., indien hij conform artikel 8 door de klant op de hoogte zou

zijn gesteld van hun aanwezigheid en hun aard, bijzondere maatregelen zou hebben getroffen;

−  de aard of de staat van de verhuisgoederen zelf, die uitsluitend door met deze aard of staat zelf samenhangende oorzaken zijn blootgesteld aan geheel of gedeeltelijk verlies of aan beschadiging zoals: lekkage, leeglopen of smelten van andere van de inboedel deel uitmakende goederen, het afsterven van planten; het verloren gaan van bankpapier, geldswaardige papieren, edele metalen, munten en penningen, edelgesteente, parels, documenten en verzamelingen, tenzij de klant deze zaken voor het begin van de verhuizing, afzonderlijk en onder opgave van hoeveelheid en waarde, aan T. Den Hartog JR. heeft overhandigd;

−  het niet of niet goed meer functioneren van elektrische, elektronische en mechanische apparatuur.

 1. Wanneer T. Den Hartog JR. bewijst dat het niet nakomen van de op hem op grond van de in artikel 9 rustende verplichting een gevolg heeft kunnen zijn van een of meer der hiervoor in dit lid 3 genoemde bijzondere risico’s, wordt vermoed, dat het niet nakomen daaruit voortvloeit, onverminderd de bevoegdheid van de klant tot het leveren van tegenbewijs.
 2. T. Den Hartog JR. is aansprakelijk voor het ten onrechte achterlaten van voorwerpen in of het ten onrechte meenemen daarvan uit de laadplaatsen, indien hem dat uitdrukkelijk bekend was of had behoren te zijn.
 3. Voor zover de klant niet opkomt, weigert verhuisgoederen te ontvangen of deze niet met de vereiste spoed in ontvangst neemt, dan wel voor zover op verhuisgoederen beslag is gelegd, is T. Den Hartog JR. gerechtigd deze verhuisgoederen voor rekening en gevaar van de rechthebbende op te slaan in een daarvoor geschikte bergplaats. Hij is verplicht de klant zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch op de hoogte te stellen onder bijvoeging van de AVBV 2006.
 4. T. Den Hartog JR. is onverminderd de werking van dit artikel niet aansprakelijk voor schade anders dan veroorzaakt door het niet nakomen van zijn verplichtingen genoemd in artikel 9 van deze voorwaarden.

 

ARTIKEL 15 – Aansprakelijkheid van de klant

 1. De klant is aansprakelijk voor de kosten en schade die T. Den Hartog JR. lijdt ten gevolge van het niet of onvoldoende verstrekken van de in artikelen 8, 10 en 11 genoemde informatie, tenzij dit de klant niet is aan te rekenen.
 2. De klant is verplicht, behoudens in het geval van overmacht, de schade te vergoeden aan T. Den Hartog JR. indien door toedoen of nalaten van de klant de verhuisovereenkomst niet of niet volgens afspraak kan worden uitgevoerd. De schadevergoeding bedraagt maximaal een bedrag gelijk aan de verhuisprijs. Bij annulering is artikel 13 van kracht.
 3. De klant zal T. Den Hartog JR. op diens eerste verzoek vrijwaren in geval T. Den Hartog JR. door derden buiten overeenkomst wordt aangesproken ter zake van schade dan wel financieel nadeel − strafrechtelijke boetes daar onder begrepen − op enigerlei wijze verband houdend met de uitvoering van de verhuisovereenkomst door T. Den Hartog JR., diens ondergeschikten en hulppersonen. Dit indien deze schade het gevolg is van handelen of nala- ten van de klant in strijd met enig wettelijk voorschrift, zoals ten aanzien van het zich in de inboedel wederrechtelijk bevinden van verdovende middelen, pornografische lectuur, software zonder licentie e.d.

ARTIKEL 16 – Schademelding

Indien bij aflevering van de verhuisgoederen beschadigingen worden geconstateerd, dient de klant deze bij de verhuizing aan T. Den Hartog JR.

te melden. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat om eventuele beschadigingen aan de verhuisgoederen te constateren dient de klant dit tevoren of uiterlijk op het moment van aflevering schriftelijk of elektronisch te verklaren.

Het verdient sterke aanbeveling beschadigingen binnen twee werkdagen na de verhuizing bij T. Den Hartog JR. schriftelijk of elektronisch te melden. Indien T. Den Hartog JR. niet binnen veertien dagen na de verhuizing de hiervoor bedoelde melding heeft ontvangen wordt hij geacht de verhuizing zonder waarneembare schade te hebben uitgevoerd.

 

ARTIKEL 17 – Schadevergoeding bij aansprakelijkheid

 1. Indien een beroep op de in artikel 4 van deze voorwaarden bedoelde verzekering niet mogelijk is, geldt dat de schadevergoeding die T. Den Hartog JR. verschuldigd is wegens het niet nakomen van de op hem rustende verplichtingen (artikel 9) beperkt is op grond van artikel 8:1182 BW (€ 23.000 per inboedel)
 2. Indien T. Den Hartog JR. in één en dezelfde overeenkomst op zich neemt meer dan één inboedel te verhuizen, dan geldt zijn in het eerste lid bedoelde aansprakelijkheid per inboedel.
 3. T. Den Hartog JR. kan zich niet beroepen op enige beperking van zijn aansprakelijkheid, voor zover de schade is ontstaan uit eigen handeling of nala- ten, door met opzet die schade te veroorzaken, of door roekeloosheid en met de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien.
 4. Schade aan de inboedel die geringer is dan of gelijk is aan € 50 is voor rekening van de klant, voor schade aan de inboedel groter dan € 50 kan de
 5. Den Hartog JR. voor het volledige schadebedrag aansprakelijk worden gesteld, onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel.
 6. Alle op de verhuisovereenkomst gegronde of met die overeenkomst verband houdende vorderingen verjaren conform het BW een jaar na aflevering van de verhuisgoederen.

 

ARTIKEL 18 – Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij T. Den Hartog JR. tijdig nadat de klant de gebreken heeft ontdekt. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de klant zijn rechten terzake verliest.

 

ARTIKEL 19 – Geschillenregeling

 1. Geschillen tussen de klant en T. Den Hartog JR. over de totstandkoming of de uitvoering van de verhuisovereenkomst zoals bedoeld in artikel 1 kunnen zowel door de klant als door T. Den Hartog JR. aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Verhuizen, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (www.sgc.nl).
 2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de klant zijn klacht eerst bij T. Den Hartog JR. heeft ingediend.
 3. Nadat de klacht bij T. Den Hartog JR. is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
 4. Wanneer de klant een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is T. Den Hartog JR. aan deze keuze gebonden.

Indien T. Den Hartog JR. een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de klant vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. T. Den Hartog JR. dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.

 1. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillen-commissiegeschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
 2. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

 

 

ARTIKEL 20 – Toepasselijk recht

Het Nederlands recht is van toepassing op (de) overeenkomsten die op basis van de AVVV 2006 zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.

 

ARTIKEL 21 – Wijzigingen

Wijzigingen in deze voorwaarden kunnen uitsluitend in overleg met de Consumentenbond tot stand komen. In geval van zodanige wijzigingen worden deze eerst van kracht een maand nadat de wijzigingen zijn gepubliceerd door T. Den Hartog JR.

 

ARTIKEL 22 – Citeertitel

De Algemene Voorwaarden voor Verhuizingen 2006, versie 2012 kunnen worden aangehaald als AVVV 2006.

Back To Top